Структура і органи управління закладу освіти

1Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено Наказом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 08.12.2016 №675) в межах повноважень,
визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

 • засновник — департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 • керівник закладу освіти – директор школи Жгир Анатолій Йосипович;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти – загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;
 • основний колегіальний орган управління закладу освіти — педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування — Рада школи;
 • органи самоврядування здобувачів освіти — учнівське самоврядування;
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами школи.

Керівник школи в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність школи;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності школи;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування школи;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників школи;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами школи.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління школи – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школи. Усі педагогічні працівники школи мають брати участь у засіданнях педагогічної ради. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада школи:

 • планує роботу школи;
 • схвалює освітню програму школи та оцінює результативність її виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • розглядає питання щодо морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників школи;
 • розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника школи.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада закладу. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада закладу. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути керівник школи та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та установчими документами школи. У школі створені і діють учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу певного професійного спрямування, комісії, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по закладу.

При закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна (наглядова) рада. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Громадське самоврядування в школі

Громадське самоврядування в школі — це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в школі, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами школи.
Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами школи.

Адміністрація та контакти:

Жгир Анатолій Йосипович
Директор школи
тел. (0472) 71-35-95

Бударний Віталій Володимирович
Заступник директора з навчально-виховної робоит
тел. (0472) 71-36-16

Желєзняк Надія Петрівна
Заступник директора з навчально-виховної робоит
тел. (0472) 71-36-16

Тарасенко Жанна Іванівна
Заступник директора з виховної роботи
тел. (0472) 71-36-16

Окунєв Борис Йосипович
Заступник директора з господарської роботи
тел. (0472) 71-36-16